Ψυχομετρικά Tests

Ψυχομετρικά Tests

Τα ψυχομετρικά μέσα και εργαλεία είναι διαφόρων μορφών τεστ και δοκιμασίες σχεδιασμένες ώστε να μετράνε αντικειμενικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ψυχιατρικές και ψυχολογικές καταστάσεις (π.χ. άγχος, κατάθλιψη), γνωστικές λειτουργίες (π.χ. μνήμη)κ.α.λ. Μπορούν να χορηγηθούν στην κλινική πρακτική είτε σε παιδιά, είτε σε εφήβους, είτε σε ενήλικες. Πολύ συχνά η χρήση τους είναι επικουρική στην προσωπική συνάντηση με τον θεραπευτή ή την θεραπεύτρια, είτε για να αποσαφηνιστεί κάτι σε σχέση με την ψυχική κατάσταση του/της θεραπευόμενου/ης, είτε για να επικυρωθεί μια διάγνωση, είτε για να αποτυπωθούν συγκεκριμένα πεδία που θα βοηθήσουν την θεραπεύτρια ή τον θεραπευτή να σχεδιάσει το εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο που θα ακολουθήσει.

 

Μπορούν να χορηγηθούν είτε από τον θεραπευτή ή την θεραπεύτρια είτε μπορούν να συμπληρωθούν από την ίδια ή τον ίδιο τον θεραπευόμενο είτε ακόμα και συνδυαστικά. Συνήθως τα ψυχομετρικά εργαλεία χορηγούνται στις αρχικές συναντήσεις.

 

Η χορήγηση τους γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικού του κέντρου μας, το οποίο και έχει εκπαιδευτεί στην χορήγηση αλλά και στην επεξεργασία και ανάλυση τους. Γίνονται σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο που οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα ελεγχόμενο και επομένως συγκρίσιμο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με μια αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων.

 

Υπάρχουν διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία αλλά εκείνα που είναι ευρέως διαδεδομένα είναι τα προβολικά τεστ και τα διαγνωστικά τεστ. Τα προβολικά τεστ βασίζονται στη γενική αρχή ότι, αν παρουσιάσουμε στο άτομο ένα ασαφές ερέθισμα, το άτομο θα αντιδράσει και οι απαντήσεις που θα δώσει θα υπαγορευτούν, κυρίως, από την εσωτερική του συναισθηματική και ψυχική του κατάσταση και καθόλου από το εξωτερικό αυτό ερέθισμα. Τα τεστ αυτά ενεργούν σαν καταλύτης για να αποκαλυφθούν οι βαθύτερες ανησυχίες του ατόμου, οι φόβοι, οι προβληματισμοί, οι αποτυχίες και οι απογοητεύσεις του.

 

Τα ψυχομετρικά τεστ χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με άλλες μεθοδολογίες και τα οφέλη τους είναι πολλαπλά και τεκμηριωμένα.

 

Μερικά αντιπροσωπευτικά διαγνωστικά Τεστ είναι τα παρακάτω:
• Beck Depression Inventory (BDI) (Beck & Steer, 1993a).
• HamiltonScale (HAM-D) (Hamilton et al., 1960).
• State-Trait Anxiety Inventory(STAI)(Spielbergeret al., 1983).
• Symptoms Check-Lists-90-Revised (SCL-90R) (Derogatis et al., 1983).
• Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI)(Thordarson et al., 2004)