Χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων WAIS-IV

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WAIS-IV

Χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων WAIS-IV

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Το WAIS-IV αποτελεί το πλέον έγκυρο και ολοκληρωμένο εργαλείο μέτρησης  νοημοσύνης και αξιολόγησης γνωστικών λειτουργιών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο και είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης ικανοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί την τελευταία έκδοση του εργαλείου νοητικών ελέγχων που αναπτύχθηκε από τον Wechsler από την δεκαετία του 1940.

Η μετάφραση στα ελληνικά και η στάθμιση του WAIS-IV για τον ελληνικό πληθυσμό, ολοκληρώθηκε το 2013 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το WAIS-IV αποτελείται από 15 υποδοκιμασίες, στις οποίες εξετάζεται ο ενδιαφερόμενος, από τις οποίες 10 είναι βασικές και 5 συμπληρωματικές.

Το εργαλείο παράγει τέσσερις κλίμακες σύνθετων δεικτών: Τον Δείκτη Λεκτικής Κατανόησης (ΔΛΚ), τον Δείκτη Αντιληπτικού Συλλογισμού (ΔΑΣ), τον Δείκτη Εργαζόμενης Μνήμης (ΔΕΜ) και τον Δείκτη Ταχύτητας Επεξεργασίας (ΔΤΕ). Η σύνθεση των παραπάνω δεικτών παράγει τον Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης (ΓΔΝ), αυτό που είναι γνωστό στο ευρύ κοινό σαν IQ (Intelligence Quotient).

Στο Κέντρο Ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Βήμα Κοινό» παρέχουμε την δυνατότητα χορήγησης του εργαλείου, με την σύνοδη έκθεση των αποτελεσμάτων, για πάσα νόμιμη χρήση, από πιστοποιημένο ψυχολόγο- αξιολογητή.

Η διάρκεια της αξιολόγησης διαφέρει ανάλογα με την ανταπόκριση του κάθε ανθρώπου που αξιολογείται και μπορεί να κυμανθεί από μία μέχρι τρεις περίπου ώρες. Γενικά προσπαθούμε να ολοκληρώνουμε την αξιολόγηση σε μία συνάντηση, αλλά δίνεται η δυνατότητα και περισσοτέρων συναντήσεων εφ’ όσον αυτό κριθεί καλύτερο για τον εξεταζόμενο.

Το WAISIV έχει πολλές δυνατότητες εφαρμογής και χρησιμότητας και μπορεί να απευθυνθεί σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Χορηγείται σε άτομα άνω των 16 ετών. Οι πιο συχνοί λόγοι που αναζητείται η αξιολόγηση είναι:

 

Α. Πιστοποίηση Νοητικού Δυναμικού (για κάθε νόμιμη χρήση).

 

Β. Αξιολόγηση των επιμέρους νοητικών και γνωστικών λειτουργιών με σκοπό τον σχεδιασμό κατάλληλου θεραπευτικού ή ενισχυτικού πλαισίου σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί.

 

Γ. Η ικανοποίηση της έμφυτης περιέργειας των ανθρώπων να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός τους και να εξερευνήσουν τις γνωστικές και νοητικές τους ικανότητες.

 

Η χορήγηση λαμβάνει μέρος μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον απόλυτης εχεμύθειας και τα αποτελέσματα δίνονται σε κλειστό φάκελο στον ενδιαφερόμενο, αφού έχει προηγηθεί και σχετική συνεδρία όπου τα ευρήματα παρουσιαστεί και συζητηθεί αναλυτικά.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email